Yatırımcı İlişkileri


Kar Dağıtım Politikası


Kar dağıtım politikası; Hissedarlara SPK mevzuatı, diğer yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan, şirketin mali durumu da göz önüne alınarak makul olan oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak kar payı dağıtımı yapılmaktadır. Anasözleşme Madde 16 Kar’ın Tespiti Ve Dağıtımı Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır. c) Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10’u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır. d) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15’i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir. İkinci Temettü: e) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 466’ncı maddesinin 2’nci fıkrası 3’üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.

Esas Sözleşme


Dosya İndir

Halka Arz Bilgilerimiz Piyasa Danışmanı Raporu


Dosya İndir

Halka Arz Bilgilerimiz Fiyat Tespit Raporu


Dosya İndir

Halka Arz Bilgilerimiz Hukukçu Raporu


Dosya İndir

Ticaret Sicil Bilgileri


Ünvanı : AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Adresi : Levent Mah. Ülgen Sok. No:47 Daire:3 Beşiktaş/İstanbul

Tescil Tarihi : 8/20/1998

Sicil Numarası : 953544-0

Memurluğu : İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Dairesi : BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ

Vergi Sicil Numarası : 1590352516

Ortaklık Yapısı


A GRUBU HİSSE SENETLERİ

Ortak

Adet

Toplam TL

Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

39.495.000

394.950,00 TL

Toplam

39.495.000

394.950,00 TL

B GRUBU HİSSE SENETLERİ

Ortak

Adet

Toplam TL

Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

1.825.705.000

18.257.050,00 TL

Halka Açık Hisse Senedi

1.859.800.000

18.598.000,00 TL

Toplam
3.685.505.000
36.855.050,00 TL

TOPLAM HİSSE SENETLERİ

Grubu

Adet

Toplam TL

A

39.495.000

394.950,00 TL

B

3.685.505.000

36.855.050,00 TL

Genel Toplam

3.725.000.000

37.250.00000 TL

Bağlı Ortaklıklar


TİCARET ÜNVANI
ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ
ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI
PARA BİRİMİ
ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI(%)
ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
ARMED SAĞLIK HİZ. ve MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.
SAĞLIK
20.000.000
20.000.000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
SAĞLIK
12.000.000
12.000.000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GERİ DÖNÜŞÜM
6.000.000
6.000.000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş.
TURİZM
12.000.000
8.000.000
TRY
66,67
Bağlı Ortaklık
ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
TURİZM
3.500.000
1.750.000
TRY
50
Bağlı Ortaklık
CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TURİZM
600.000
300.000
TRY
50
Bağlı Ortaklık
AVREN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ENERJİ
50.000.000
50.000.000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
ARONYA BİTKİ VE TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TARIM
4.000.000
4.000.000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
NOYAN DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
PAZARLAMA
1.000.000
1.000.000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
ERRA KAUÇUK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
GERİ DÖNÜŞÜM
600.000
402.000
TRY
67
Bağlı Ortaklık

Bağlı Ortaklıklar


Denetim Kuruluşu


ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş

Adres : İncirli, Kartaltepe Mah. Alem Sk.Billursaray Apt. No:3 K:3-4 D:12-14 34145 Bakırköy / İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 (212) 660 98 12

Faks : +90 (212) 660 86 11

E-Posta : info@anilymm.com

KAP Açıklamaları


KAP AÇIKLAMALARINA GİT

Yatırımcı İlişkileri


Adres : Levent Mah. Gazeteciler Sit. A21/A Blok No:47/3 Beşiktaş/İstanbul

Telefon : (0212) 934 09 09

Fax : (0212) 934 02 93

Yatırımcı İlişkileri : Yıldırım KILLAN

E-posta : yildirim@avrupayatirim.com.tr